فرایند پذیرش مقالات

فصلنامه دان انتظامی شرق تهران نشریه‌ای ست که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا این نشریه رویۀ داوری دوسوکور را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفا به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد.

مقالات تبت شده در سیستم در صورت هم‌راستا بودن با حوزۀ تخصصی مجله و متناسب بودن با غالب استاندارد تعیین شده از سوی مجله برای داوری ارسال می‌گردد و در صورت تایید نهایی سردبیر وارد روند چاپ می‌شود.

فرایند پذیرش مقاله :

1. ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریات ناجا(نشریه جغرافیای انتظامی)شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و مقاله و ثبت نهایی مقاله

2. بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر یا دبیر تخصصی نشریه و در صورت لزوم ارسال به نویسنده جهت آماده سازی مطابق با فرمت نشریه(7 روز)

2. اعلام نظر سردبیر و هیئت تحریریه در ارتباط با مقاله  (یک ماه)

3. عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)

4. ارائه مقاله به 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله (14 روز)

5. فرصت داوران جهت بررسی مقاله و اعلام نظر به همراه تکمیل فرم ارزیابی داوری و اعلام نظر به سردبیر و نویسنده در خصوص کیفیت و کمیت مقاله (یک تا دو ماه و البته با احتمال عدم پاسخگویی و تکرار فرایند)چهار حالت ممکن است :

الف. درصورت رد مقاله از طرف 2 داور مقاله از فرایند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.

ب. درصورت پذیرش مقاله از طرف 2 داور، ادامه فرایند از مرحله 10 پیگیری می شود.

ج. درصورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران مقاله به نویسندگان عودت می شود.

د. داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند که در این صورت مجددا داور/داوران جدیدی در نظر گرفته شده و مقاله به مرحله 5 بازخواهد گشت.

6. ارائه مجدد مقاله از سوی نویسندگان. (یک ماه)

7. ارسال مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله (1 روز)

8. ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله (زمان استاندارد ندارد)

9. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود. (1 روز)

 10. مقالات پذیرش شده جهت انتشار به نویسنده جهت انجام اصلاحات نهایی خواسته شده عودت داده  می شود. 

11. مقالات جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می گردد. 

12. مقالات جهت صفحه آرایی ارسال می گردد. 

13. در نهایت مقاله در سامه نشریات بارگذاری و در صورت لزوم به تعداد محدود چاپ می گردد.