اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

کیومرث عزیزی

فرمانده انتظامی شرق استان تهران

shargh.jrlpolice.ir

مدیر اجرایی

محمد رضا زحمتکش اولادی

مدیریت آموزشی رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی شرق تهران

rainprint1356gmail.com
02136233616

هیات تحریریه تخصصی

نوذر امین صارمی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

nsaremi11gmail.co

ویراستار

محمد ورمزیار

دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران

varmazyargmail.com