راهنمای نویسندگان

دانلود فرم های مورد نیاز در زمان ارسال مقاله به پژوهش نامه

1-دریافت راهنمای نگارش مقالات علمی - پژوهشی

2- دریافت فرم تعارض منافع 

3-دریافت فرم تعهد نامه 

4-فرایند پذیرش مقالات علمی - پژوهشی

5-نحوه نگارش و اصلاحات مقاله در فرایند داوری

  نویسندگان محترم جهت ارسال مقاله به پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی برابر روش جاری به شرح زیر اقدام نمایید:

1-در صورتی که قصد ارسال مقاله به نشریه را دارید، با مطالعه راهنمای نویسندگان در صفحه اصلی سامانه، نسبت به اعمال اصلاحات موردنظر نشریه اقدام و سپس ثبت نام و ارسال مقاله صورت پذیرد.

2- فرم تعارض منافع را از صفحه اصلی سایت را دانلود و نسخه تکمیلی و امضاء شدۀ آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

3- فرم تعهد اخلاقی را از صفحه اصلی سایت  را دانلود و نسخه تکمیلی و امضاء شدۀ آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

4- چنانچه در ارسال مقاله از طریق همین سامانه با مشکل مواجه شدید، با شماره تماس های ثبت شده در بخش «تماس با ما» تماس حاصل تا راهنمایی لازم از طریق دبیرخانه نشریه داده شود.

 

ساختار شکلی- محتوایی نشریه

مقاله در قالب بخش های هشت گانه زیر به طور کامل ویرایش و تنظیم گردد:

1. چکیده (حداکثر 15 سطر / 300 کلمه) شامل مقدمه: شامل ورود به موضوع و هدف در حد 3 سطر/  روش: نوع و روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات در حد سه یا چهار سطر/ یافته ها: نتایج اصلی و نهایی تحقیق در حد سه سطر/ نتیجه‌گیری: نتیجه گیری از یافته های تحقیق/ - کلید واژه ها: در حد 4 تا 6 اصطلاح یا کلمه.

2.مقدمه: (5 تا7 صفحه) شامل بیان مسئله  / اهمیت و ضروت تحقیق / هدف تحقیق / پیشینه و مبانی نظری یا چارچوب نظری تحقیق (پیشینۀ تحقیق [به نام نویسنده، عنوان تحقیق، هدف و نتایج آن اشاره شود. پیشینه به ترتیب سال انتشار و داخلی و خارجی بودن آورده شود - مفاهیم، نظریه های مربوطه، فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق)

3. روش شناسی تحقیق(1 صفحه)

شامل روش تحقیق از نظر نوع و روش اجرا، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، ابزار گردآوری اطلاعات ، روایی و پایایی تحقیق: همه موارد بدون تیتر/شماره و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.

4. یافته های تحقیق(3 تا 4 صفحه):یافته های توصیفی که شامل یافته‌های خاص تحقیق موردنظر بوده و براساس نوع مقاله متفاوت است.

5. بحث و نتیجه گیری(2 تا 3 صفحه): اشاره به نتایج تحقیق حاضر و مقایسه آن با نتایج تحقیقات قبلی.

6. پیشنهاد ها (1 صفحه) : در راستای اهداف و نتایج تحقیق به صورت پیشنهاد کاربردی.

7. محدودیت های تحقیق(حداکثر 5-8 سطر) (در صورت لزوم)

8. تقدیر و تشکر (حداکثر 5 سطر)

9. منابع (به تفکیک منابع فارسی و خارجی براساس آخرین شیوه نامه APA).

 

 

نکات بسیار مهم

1- نویسندگان محترم، با عنایت به اهداف و تدابیر مدیرمسئول، سردبیر و سایر اعضای هیئت تحریریه نشریه، به منظور تسهیل در امور داوری، پذیرش نهایی و چاپ مقاله، لازم است استناددهی از مقالات قبلی این فصلنامه در ارتباط با موضوع مقاله اقدام لازم صورت پذیرد و موارد استنادی کاملاً مشخص شده باشد.

2-  چناتچه مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری، پایان نامۀ ارشد یا طرح تحقیقاتی باشد، به صورت پانویس همراه با رشته، عنوان، سال انجام، مقطع تحصیلی، دانشکده و دانشگاه محل ارائه، استاد راهنما  و ناظر طرح و سازمان حامی کاملا مشخص شده باشد.

3- مقاله قبلاً در هیچ مجله ای ارائه و چاپ نشده باشد. ضمناً نویسندگان محترم بر محتوا و منابع مورد استفاده در مقاله تعهد و تضمین کامل داشته باشند.

4- منابع مورد استفاده در مقاله با رعایت کلیه جوانب اخلاق علمی و ادبی بدون تغییر در اصل منابع از جمله عنوان، سال و مشخصات صاحب منبع ذکر شده باشد.

  توجه: نویسندگان محترم؛ موارد زیر حتما با دقت کامل اصلاح و اعمال گردد.

- مشخصات کامل نویسندگان شامل رشته و مقطع تحصیلی، پست الکترونیک و شماره تماس نویسندگان بعد از عنوان مقاله و قبل از چکیده بصورت پانویس در فایل دوم مقاله (نه فایل اصلی) اضافه گردد.

- چناتچه مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری، پایان نامۀ ارشد یا طرح تحقیقاتی باشد، به صورت پانویس همراه با رشته، عنوان، سال انجام، مقطع تحصیلی، دانشکده و دانشگاه محل ارائه و استاد راهنما کاملا مشخص شده باشد و این مقاله نباید در هیچ سازمان یا نشریه دیگری مطرح شده باشد.

- کل مقاله در حد 15 تا 18 صفحه (5000 تا 6500 کلمه) با فونت B Nazanin 13 در فرمت doc تنظیم گردد.

-کلیه منابع چک شود تا بصورت همزمان هم در متن و هم در کتابنامه پایانی آورده شده و  به روشAPA اصلاح گردد.

- رفرنس دهی درون متنی بصورت استاندارد نگارش گردد. مثال: (حسینی، 1394، ص 22).

- در رفرنس دهی پایانی منابع قابل رجوع به مقالات نشریات (مجله، فصلنامه، دوفصلنامه و ...)حتما شماره نشریه، سال چندم انتشار نشریه، صفحات چاپ مقاله در نشریه در کتابنامه پایانی قید شود. مثال: فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی. 9(36)، صص35-62.

- در رفرنس دهی درون متنی به نام خانوادگی کلیه نویسندگان اشاره شود نه بصورت نویسنده و سایر همکاران: (جهانشیری، حسینی و ابراهیمی، 1394، ص 22)، ضمنا از عبارت همان در رفرنس دهی به هیچ عنوان استفاده نشود: (همان، 22) (جهانشیری وهمکاران، 1394، ص 22)در صورت تکرار منبع می توان از روش عنوان نویسنده و همکاران استفاده کرد.

- در منابع خارجی، از رفرنس دهی درون متنی به صورت لاتین پرهیز و معادل لاتین نام نویسنده یا نویسندگان حتماً در پاورقی آورده شود.

- کلیه اصطلاحات لاتین و خارجی به صورت معادل فارسی آورده شده و معادل لاتین آن در پانویس قید شود.

- کلیه اعداد لاتین داخل متن و جداول بصورت فارسی برگردانده شود و تدوین شکلی ستون جداول از راست به چپ باشد.

- اصطلاحات موجود در داخل متن به صورت صحیح اصلاح گردد. مثال: مجرمین، متهمین، سارقین، مامورین و ... بصورت: مجرمان، متهمان، سارقان، مأموران و ... / نتیجه ی، پدیده ی، توسعه ی و ...  بصورت نتیجۀ، پدیدۀ، توسعۀ و ... 

- لینک (نه آدرس سایت) کلیه منابع (فارسی و خارجی) مستخرج از بستر اینترنت به ویژه منابع مربوط به مقالات استناد داده شده به شرح زیر حتما آورده شود.

بازیابی از: (در منابع فارسی)        Retrieved from: (در منابع لاتین) و (در صورت امکان شکل کوتاه شدۀ لینک آورده شود)

 

 

راهنمای نگارش مقالات علمی

 پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی نشریۀ علمی– پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا است. هدف از انتشار این پژوهش‌نامه، تبیین چشم‌انداز و افق‌های نظم و امنیت، توسعه و تسهیم دانش انتظامی در حوزه راهبردی، کمک به شناسایی عوامل و موانع راهبردی موفقیت ناجا در گذشته، حال و آینده و بسط ارتباطات علمی درون و برون سازمانی در زمینه مسائل راهبردی انتظامی است. ویژگی‌های راهبردی مورد تأکید مقالات این پژوهش‌نامه عبارت‌اند از:

1-     تدوین راهبرد و ارائه الگو.

2-     ارائه الگوها و مدل‌های نظری اسلامی- ایرانی.

3-     تدوین و ارائه شاخص‌‌های راهبردی.

4-     شناسایی مزیت‌های نسبی سازمان.

5-     تبیین‌گر چشم‌انداز و افق‌های نظم و امنیت.

6-      شناسایی نقاط ضعف و قوت درونی، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی.

7-     تبیین راهبردهای مرتبط با مأموریت‌های ناجا.

8-     راهکارهای راهبردی سازمانی در تأمین امنیت عمومی.

9-     مشخص‌کننده گلوگاه‌های اصلی و عوامل راهبردی موفقیت ناجا در حال و آینده.

10-  تمرکز بر جهت‌دهی کلی فعالیت‌های ناجا در بلندمدت.

11-  ارائه‌دهنده سازوکار و نحوة پیاده‌سازی مدیریت راهبردی.

12-  واجد راهکارهای مناسب در سطح کلان با نگاهی کل‌گرایانه.

13-  آسیب‌شناسی امنیتی با اتکاء بر روش‌های کمی، کیفی و ترکیبی.

14-  توسعه‌دهنده مبانی نظری.

15-  تبیین‌کننده اهداف کلان سازمانی.

16-   تبیین رسالت‌های سازمانی.

17-  سایر موضوع‌های مرتبط با حوزه راهبردی نظم و امنیت.

 بنابراین، منظور از پژوهش راهبردی، پژوهشی است که با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده‌نگر، جامع‌نگر و اقتضایی، راه­حل بسیاری از مسائل و چالش‌های سازمان‌های امروزی را ارائه می‌کند.

پژوهش راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با دو مؤلفه، راهبرد مدنظر را تهیه، تدوین و اجرا می‌کند:

1- لزوم آینده‌نگری و چگونگی هدایت و رهبری سازمان.  2- ضرورت توجه به هماهنگی.

 این پژوهش‌نامه مقاله‌های اصیل[1] منتج از یافته‌های پژوهشی، مقاله‌های مروری (نظام‌مند،[2] فراتحلیل[3] و...) و مطالعات موردی[4] در حوزة راهبردی دانش انتظامی را به چاپ می‌رساند. بنابراین مقاله‌های اصیل و پژوهشی در اولویت قرار دارند. مقاله‌های ارائه شده برای انتشار در این پژوهش‌نامه باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

ساختار کلی مقالات

-  عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد).

- «نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) (روبه‌روی نام نویسنده داخل پرانتز «نویسنده مسئول» نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص، نام دانشگاه/ مؤسسه محل اشتغال، شهر محل کار.

- نام دانشگاه / مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده(گان) شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه یا ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

- حجم تمام مقاله با احتساب چکیده فارسی و فهرست منابع از حداقل 6500 کلمه تا حداکثر 8500 کلمه باشد.

- چکیده فارسی (نباید بیشتر از 250 کلمه باشد و شامل خلاصه‌ای از زمینه و هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد).

- کلیدواژه‌ها (حداکثر 6 واژه).

- ترجمه چکیده و کلیدواژه‌ها به انگلیسی.

بدنه اصلی مقاله که چهار بخش اصلی و پیوست به ترتیب زیر دارد:

1-مقدمه: شامل بیان مسئله و در انتهای آن سوال اصلی پژوهش مطرح شود و فرضیه و اهداف حذف شوند.

2-پیشینه پژوهش و چارچوب نظری: شامل بیان کافی چکیده یافته‌های اصلی و مرتبط پژوهش‌های داخلی و خارجی (به اختصار و با استناد)، به‌گونه‌ای که پشتیبانی‌‌کنندۀ فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش و ارائه چارچوب نظری باشد.

3-روش ‌شناسی:نوع و روش پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار (ضریب پایایی برای تمام متغیرهای مکنون، جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.

4-یافته‌ های پژوهش:ابتدا مشخصات جمعیت‌شناختی نمونه یا جامعه مورد بررسی و سپس، یافته‌های استنباطی (تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های پژوهش) گزارش شود.

5-نتیجه‌ گیری: ارائه یافته‌های اصلی پژوهش، مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی.

6- پیوست ‌ها:سایر اطلاعات از قبیل: نمونه پرسش‌نامه، جداول، نقشه و سایر اطلاعات جنبی در این بخش می‌آید.

7- منابع:فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس، منابع خارجی تنظیم شوند (منابع نباید شماره‌گذاری شوند).

 

استناد و منبع‌ نویسی

استنادها در متن به‌صورت درون‌متنی، و منابع باید به شیوه APA در انتهای متن بیاید.

 • نمونه استناد درون‌متنی:

مزیت رقابتی عبارت است از ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان (پورتر، 1986: 26).

 • اسامی نویسندگان خارجی در متن به زبان فارسی نوشته و معادل انگلیسی آنها در پانویس درج شوند.
 • اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی، هر یک باید به‌طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری و در متن به آنها اشاره شود.

 

شیوة نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله

کتاب

یک نویسنده:

رضاییان، علی (1386). «مبانی و سازمان مدیریت». تهران: سمت.

دو یا چند نویسنده:

عزیزی، شهریار؛ فتحی، سعید؛ نوری، روح‌الله (1390). «برنامه‌ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی». تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

کتاب ترجمه شده:

ابلنسکی، نیک (1374). «مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون‌سازی سازمان‌ها». ترجمه منصور شریفی کلویی، تهران: آروین (نشر اثر اصلی، 1994).

مقاله‌ های علمی

یک نویسنده:

مجیدی، عبداله (1389). «رابطه رفتار شهروندی سازمانی پلیس با کیفیت خدمات (مورد مطالعه: تهران 1388)». نظم و امنیت انتظامی، سال سوم، شماره اول، صص 135 – 109.

دو یا چند نویسنده:

شاهیوندی، احمد؛ رییسی وانانی، رضا؛ سلطانی، مرضیه (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب نوع جرم زنان در شهر اصفهان». نظم و امنیت انتظامی، سال سوم، شماره اول، صص 32 – 17.

پایان ‌نامه و رساله

عزیزی، شهریار (1388). «طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی فروش با رویکرد سازمان فروش». (رساله دکترا)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

پایان نامه و رساله

وب سایت دولتی یا سازمان:

سازمان بنادر و دریانوردی (1391). ایران و ترانزیت، بازیابی از:

http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22-fa.html

صفحات شخصی:

روستا، احمد (1391). استراتژی صادرات، بازیابی از:

http://www.drroosta. com/learning-articles/19-marketing-sales/26-exportstrategy

 

شیوة نگارش منابع خارجی در انتهای مقاله به شیوه APA

کتاب

یک نویسنده:

 • Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

دو یا چند نویسنده:

 • Cargill, O. , Charvat, W. , & Walsh, D. D. (1966). The Publication of Academic Writing. New York: Modern Language  Association.

مقاله نشریات علمی

یک نویسنده:

 • Sawyer, J. (1966). Measurement and prediction, clinical and statistical. Psychological Bulletin, 66 (3), 178-200.

دو یا چند نویسنده:

 • Azizi, S. , Ansari, S. A. , & Haghighikhah, M. (2009). The effect of marketing strategy and marketing capability on business performance- Case study: Iran's medical equipment sector. Journal of Medical Marketing, 9(4), 309-317.

مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس (Proceedings)

 • Nicol, D. M. , & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation, Lockenhaus, Austria, 10–13 June 1997 (pp. 188–195). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

مقالات چاپ شده در روزنامه و مجلات

روزنامه:

 • Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-Urbana News-Gazette, pp. 1, 8.

مجله:

 • Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won't help most kids. Science News, 159, 292.

پایان ‌نامه و رساله

 • Carlson, W. R. (1977). Dialectic and Rhetoric in Pierre Bayle. (Unpublished doctoral dissertation). Yale University, USA.

منابع اینترنتی

وب ‌سایت دولتی یا سازمان:

 • Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial Habitat Restoration areas. Retrieved from http://www.dnr.state.wi.us/org/ land/ wildlife / hunt/hra.htm
 • Midwest League. (n. d. ). Pitching, individual records. Retrieved from http://www.midwestleague.com/indivpitching.html

صفحات شخصی: (چون امکان تغییر صفحات وجود دارد،تاریخ دسترسی درج  می‌شود.)

 • Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 2007 from

 

 

v      نکات مهم

1-   مقاله‌های ارسالی نباید در دیگر نشریه یا همایش‌های داخلی و خارجی چاپ یا به‌صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است، عواقب رعایت نکردن این موضوع متوجه نویسنده(گان) خواهد بود (کاربرگ تعهدنامه نویسنده(گان) باید تکمیل و به دفتر پژوهش‌نامه ارسال شود).

2-   در صورت ارسال نظرات داوری، پرونجای (فایل) اصلاح شدۀ مقاله به‌همراه نامۀ گزارش اصلاحات انجام شده، متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.

3-   در هنگام ارسال فایل اصلاحی مقاله، ترتیب یا حذف و اضافه کردن نویسنده(گان) مغایر با تعهدنامه امکان‌پذیر نیست.

4-   نامة پذیرش مقاله صرفاً پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده(گان) و تأیید دفتر نشریه صادر می‌شود.

5-   در مقاله‌هایی که بیشتر از یک نویسنده دارد، نویسندۀ مسئول باید به‌عنوان رابط بین نویسندگان و نشریه در مقاله مشخص شود.

6-   پژوهش‌نامه در ویرایش مطالب مقاله‌ها، آزاد است.