اهداف و چشم انداز

ویژگی های راهبردی مورد تأکید مقالات این پژوهش نامه عبارت اند از :

1 – تدوین راهبرد و ارائه مدل ؛

2 – ارائه الگوها و مدل های نظری اسلامی – ایرانی ؛

3 – تدوین و ارائه شاخص های راهبردی ؛

4 – شناسایی مزیت های نسبی سازمان ؛

5 – تبیین گر چشم انداز و افق های نظم و امنیت ؛

6 – شناسایی نقاط ضعف و قوت درونی ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی ؛

7 – تبیین راهبردهای مرتبط با مأمویت های ناجا ؛

8 – راهکارهای راهبردی سازمانی در تأمین امنیت عمومی ؛

9 – مشخص کننده گلوگاه های اصلی و عوامل راهبردی موفقیت ناجا در حال و آینده ؛

10 – تمرکز بر جهت دهی کلی فعالیت های ناجا در بلند مدت ؛

11 – ارائه دهنده ساز و کار و نحوه پیاده سازی مدیریت راهبردی ؛

12 – واجد راهکارهای مناسب در سطح کلان با نگاهی کل گرایانه ؛

13 – آسیب شناسی امنیتی با اتکا بر روش های کمی ، کیفی  و ترکیبی ؛

14 – توسعه دهنده مبانی نظری ؛

15 – تبیین کننده اهداف کلان سازمانی ؛

16 – تبیین رسالت های سازمانی ؛

17 – سایر موضوع های مرتبط با حوزه راهبردی نظم و امنیت .

بنابراین ، منظور از تحقیق راهبردی ، تحقیقی است که با تکیه بر ذهنیتی پویا ، آینده نگر ، جامع نگر و اقتضایی ، راه حل بسیاری از مسائل و چالش های سازمان های امروزی را ارائه می کند .

تحقیق راهبردی در حوزه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی با دو مؤلفه ، راهبرد مد نظر را تهیه ، تدوین و اجرا می کند :

1 – لزوم آینده نگری  و چگونگی هدایت و رهبری سازمان ؛ 2 – ضرورت توجه به هماهنگی . این پژوهش نامه مقالات اصیل[1] منتج از یافته های پژوهشی ، مقالات مروری ( نظام مند[2] ، فرا تحلیل[3] و ...) و مطالعات موردی[4]   در حوزه راهبردی دانش انتظامی را به چاپ می رساند . مقالات اصیل و پژوهشی در اولویت قرار دارند . مقالات ارائه شده برای انتشار در این پژوهش نامه باید دارای ویژگی های زیر باشند .