درباره نشریه

صاحب امتیاز: فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی

مدیر مسؤل:  کیومرث عزیزی

سردبیر: کوروش فتحی واجارگاه

مدیر اجرایی:  حسین شعبانی

ویراستار ادبی، طراح جلد و صفحه آرا: محمد ورمزیار

ناشر: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران

شماره مجوز انتشار: 937160/93/6

چاپ: انتشارات راه فردا

شمارگان: 500 نسخه