دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1397 
5. نقش خانواده و مدرسه بر تقویت امنیت محلات

صفحه 135-162

ناصر شیرکوند؛ هاجر تاجیک؛ احمد مکلایی


6. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بحران

صفحه 163-185

نویسندگان: براندا مورفی، هالی دالن مترجمین: محبوبه بهشتی، نرگس بهشتی