دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1396 
2. پلیس برای امنیت، امنیت برای همه

صفحه 21-42

مجید محمدی؛ مهنا سادات رودافشانی؛ رضا مهدوی روش


5. بررسی رابطه بین تغییرات محیطی و جرایم

صفحه 89-100

حسین شعبانی؛ عبدالله میرزایی؛ نرگس بهشتی


6. مطالعه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در شهرقرچک

صفحه 101-120

مسلم میهن‌خواه؛ مسلم شاهرخی؛ سعداله هاشمی؛ سیامک اصغرلو