دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1396 
6. چگونه یک افسر پلیس حرفه‌ای بسازیم؟

صفحه 95-104

‌آناتاس یانوشاسکاس، مترجم: رضا حیدری، محمد تقی رضایی