دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1396 
6. مقایسه وایمکس و نسل چهارم ارتباطات و بررسی کاربرد آن در ناجا

صفحه 113-126

یعقوب زنگنه؛ حمیدرضا سلطان آبادی؛ مصطفی سماواتی؛ محمد فلاحیان