دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1395 
2. بررسی رابطه بین جهت‌گیری دینی و رفتار پرخاشگرانه رانندگی

صفحه 25-44

صغرا ابراهیمی قوام؛ محمد گراوندنیا؛ یحیی گراوندنیا