دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1394 
3. پلیس، اصناف و امنیت اقتصادی (اقتصاد خرد)

صفحه 41-60

سید محمود موسوی؛ احمد شه باز؛ محمد جوانمرد