دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1394 
2. بررسی نقش اقدامات پیش‌گیرانه در کاهش وقوع جرایم

صفحه 13-22

مسلم میهن خواه؛ سید حجت کیوان هاشمی؛ پویا قاضی زاده