دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1393 
3. عوامل مؤثر بر احساس امنیت و آرامش شهروندان ورامین

صفحه 41-58

محسن رستمی؛ لیلا مدبر؛ سیدحجت کیوان هاشمی