دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1393 
5. اولویت بندی آسیب های اجتماعی در شهر ورامین

صفحه 47-62

سیده مائده قریشی؛ نسیم نعمتی زاده؛ عارفه حسنی


6. اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی (در شهر ورامین)

صفحه 47-62

سیده مائده قرشی؛ نسیم نعمتی زاده؛ عارفه حسنی