دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1399، صفحه 1-177 

مقاله پژوهشی

1. حق تعیین سرنوشت در حقوق ایران و حقوق بین الملل

صفحه 1-14

حسین شعبانی؛ مهدی خانی؛ ناصر شیرکوند