دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1399، صفحه 1-137 

مقاله پژوهشی

1. تشهیر در سیاست جنایی اسلام در قبال جرائم اقتصادی

صفحه 1-26

مریم لطیفی بنماران؛ اسدالله پازکیان