ماهیت رشوه در فقه و حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی مدیریت دانشگاه امام مهدی (عج)

چکیده

چکیده :
    رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار گرفته و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نشدم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار گیرد بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها