بررسی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه مواد مخدر )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی در شرق استان تهران با اولویت  (مواد مخدر )انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مردان معتاد به موادمخدر در شهرستان پاکدشت می باشد که در کلینیکهای ترک اعتیاد شهرستان پاکدشت تحت مداوا هستند. با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، در جهت گردآوری داده های لازم برای تحقیق و بررسی فرضیه های بیان شده، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده نمودیم. روایی پرسشنامه محتوایی و پایایی آنها توسط آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده­ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آماری توصیفی از جدول و نمودارها برای بیان ویژگیهای جامعه آماری پژوهش استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد پایگاه اجتماعی- اقتصادی، معاشرت با افراد معتاد، محرومیت نسبی، دینداری و تراکم جمعیت محل زندگی افراد و سن بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها