بررسی تاثیر عملکرد پلیس در سال 1399 بر احساس امنیت شهروندان قرچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین،دکترای علوم سیاسی .

چکیده

 زمینه وهدف :احساس امنیت یکی از ابعاد اساسی مفهوم امنیت در معنای کلی آن است. در واقع زمانی که فرد احساس کند در جامعه و تعاملات اجتماعی خطری جان، مال یا سلامتی وی را مورد تهدید و تعرض قرار نمی دهد، می توان گفت فرد دارای احساس امنیت است. این احساس امنیت از طریق اعتماد به ارگان های تامین کننده امنیت، دولت، مدرسه، نظام اقتصادی، خانواده، شبکه دوستان و ... تامین می شود. بنابراین درجه اعتماد ورزی فرد به دیگران مشخصه مناسبی برای تعیین درجه احساس امنیت وی تلقی می شود.تحقیق حاضر نقش پلیس در تامین و فراهم کردن امنیت است.عملکرد این نهاد امنیتی انتظامی می تواند در فرایند تولید و استمرار احساس امنیت شهروندان موثر باشد.هدف تحقیق بررسی تاثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت شهروندان قرچک است.
مواد و روش ها:
روش تحقیق،پیمایشی و توصیفی است.ابزار جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه می باشدجامعه آماری تحقیق،کلیه افرادی بالای 18 سال و ساکن شهر قرچک می باشندکه با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده،309 نفر بصورت نمونه انتخاب شده اند.
 یافته ها: این یافته های تحقیق نشان می دهند که توانمندی پلیس یعنی قدرت سخت افزاری و تظاهری پلیس بر عوامل اخلاقی و فعالیت اجتماعی ارجحیت دارد.آزمون فرضیات بیانگر آن است که بین دو متغیر توانمندی عملیاتی پلیس و فعالیت های اجتماعی پلیس با احساس امنیت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که اعتماد اجتماعی یکی از متغیرهای اساسی تاثیر گذار بر احساس امنیت و سرمایه اجتماعی است. توانمندی عملیاتی پلیس به تنهایی نمی تواند بر احساس امنیت شهروندان اثر گذار باشدبلکه آموزش و رفتار حرفه ای پلیس در تعامل با جامعه و ارتقاء کیفیت عملکرد نیروی انتظامی در سطح جامعه،احساس امنیت شهروندان نیز افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها