تأثیر تمرکززدایی بر مشارکت کارکنان و عملکرد سازمانی (موردمطالعه: نیروی انتظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولنی گرایش منابع دانشگاه آزاد ایوانکی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تمرکززدایی بر مشارکت کارکنان و عملکرد سازمانی در نیروی انتظامی، می‌باشد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا؛ توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه پرسنل سرکلانتری هشتم از ناحیه انتظامی تهران بزرگ می‌باشند؛ تعداد کارکنان این مرکز برابر با 250 نفر است و تعداد نمونه برابر با 151 نفر می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بین اعضای سازمان توزیع گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده به کمک نرم‌افزارهای SPSS و PLS تحلیل شدند و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از تأیید تمام فرضیه‌های تحقیق بود. به‌طوری‌که تمرکززدایی از طریق نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است. مشارکت کارکنان از طریق نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است و تمرکززدایی نیز از طریق مشارکت کارکنان بر نوآوری تأثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد تمرکززدایی بر مشارکت کارکنان و نوآوری سازمانی تأثیر معنی‌داری دارد و نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیر مستقیمی‌دارد.
یکی از دغدغه های مهم مدیران در سازمان های پویا و رقابتی، بهبود عملکرد و بهره وری سازمان و درک عواملی است که آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عملکرد به عنوان معیار موفقیت، نتیجه مطلوب و مورد نظر هر سازمانی است. عملکرد سازمانی، نتایج حاصل از چگونگی انجام وظایف و فعالیت های کارکنان، در راستای دستیابی به اهداف سازمان است. گلد اسمیت  و هرسی  عوامل مؤثر بر عملکرد و بهره وری سازمانی را به هفت بعد اصلی توان، شناخت، حمایت، انگیزش، بازخورد، اعتبار و محیط مرتبط می دانستند. آگاهی از عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی و بهره وری سازمان، برای مدیران بسیار مهم است. افزایش عملکرد و بهره‌وری سازمانی، ارتباط مستقیمی با افزایش عملکرد فردی کارکنان دارد. عملکرد شغلی افراد با توجه به درک عدالت، ممکن است تغییر کند. اطلاع از عوامل تاثیر‌گذار بر عملکرد سازمان برای مدیران بسیار مهم بوده است، زیرا این مسئله برای برداشتن قدم های مناسب در آغاز حائز اهمیت است.