بررسی نقش آینده پژوهی در پیشبرد اهداف ماموریتی سازمان های امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه علوم انظامی امین

چکیده

به دست آوردن معرفی قابل اتکاء و سودمند در سازمانهای امنیتی که بر اساس آن بتوان با آمادگی بیشتری به استقبال آینده رفت . در این رابطه مهم ترین سوالاتی که تحقیق در جستجوی پاسخ گویی بدان ها می باشد . عبارتند از :
ماهیت تحولات پیرامونی که در آینده ، سازمان های امنیتی را  متاثر میکنند، چیست و ماموریت سازمان های امنیتی در آینده تحت تاثیر چه روند هایی خواهد بود ؟ پیامدهای این روندها چه تغییرها و تحول‌هایی را حادث می‌شود؟سازمانهای امنیتی در صورت آگاهی از اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت با بهره‌گیری از شناخت محیط آینده، می‌توانند از راهی آسان‌تر و مطمئن‌تر نسبت به دستیابی به آرمان‌های خود اقدام نمایند.
روش به کار رفته برای تحقیق ، روش ( تکیه بر موضوعات نظری ) با هدف دست یافتن به دیدگاه جدید و ژرف نگری در موضوعات مرتبط با سازمان های امنیتی بوده است. گرد آوری اطلاعات نیز به طور عمده از روش کتابخانه ای صورت گرفته است . برای این کار ادبیات موضوع و مطالعات میدانی موثق انجام شده توسط دیگران ، مورد مداقه قرار گرفته و سایر اطلاعات مورد نیاز از طریق جستجوی کتابخانه ای ، اینترنتی و ...به دست آمده است . یافته های این تحقیق نشان خواهند داد که روندهای مختلفی در  ابعاد اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی و فردی در اینده رخ خواهد داد  و تاثیر شگرفی بر کیفیت زندگی و شیوه کار ،ثروت اندوزی و جابه جایی قدرت در سطح دولتها و ملت ها و به تبع آن در نوع و چگونگی مامرریت سازمانهای امنیتی بر جای خواهند گذاشت.
 

کلیدواژه‌ها