تأثیر حضور اتباع افغانی بر احساس امنیت شهروندان شهرستان دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی شناخت میزان تاثیر حضور اتباع افغانی بر احساس ناامنی شهروندان شهرستان دماوند است ، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان دماوند می باشد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده  203n=  نمونه انتخاب، و با توزیع پرسشنامه  اطلاعاتی در خصوص  میزان احساس امنیت شهروندان دماوند از حضور اتباع افغان در شهرستان و بکارگیری آنان در کارهای مختلف جمع آوری شد . از آنجائی که از  پرسشنامه استاندارد استفاده گردید پرسشنامه ها از روائی برخوردار بوده به منظور تعیین پایایی پرسش نامه‌ قبل از توزیع نهایی آن یک مطالعة مقدماتی، بوسیلة توزیع پرسش نامه‌ بین 30 نفر از مشتریان بانک صورت گرفت، و سپس از طریق نرم‌افزار SPSS آلفای کرونباخ پرسش نامه‌ مصاحبه گردید که مقدار آن برابر با 87% می‌باشد.فرضیه ها به دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی صورتبندی گردید که شامل :1 حضور اتباع افغانی ، موجب کاهش امنیت می گردد.-2 ارزیابی پیمانکاران از امنیت مالی ، جانی و اخلاقی با حضور اتباع افغانی یکسان است.
سپس فرضیات با روشهای آماری ناپارامتری دوجمله ای و فریدمن به کمک نرم افزار آماری spss آزمون گردید نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اولاًٌ ، هر سه فرضیه فرعی که امنیت جانی و مالی و اخلاقی را مورد آزمون قرارگرفت فرضیه H0 رد گردید  لذا فرض صفر فرضیه اول نیز رد می گردد.یعنی پیمانکاران با حضور اتباع افغانی ، احساس امنیت نمی کنند. .ثالثاً ، با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از پنج درصد است  ( 05/0sig ≤) لذا فرض صفر رد می گردد.یعنی این که ارزیابی پیمانکاران از امنیت مالی ، جانی و اخلاقی با حضور اتباع افغانی یکسان نیست. 
 

کلیدواژه‌ها