بررسی راه‌کارهای بهینه پدافند غیرعامل سایتهای ناجا در مقابل عوامل مصنوع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هزاران سال است که انسان‌ها خواسته یا ناخواسته با پدیدهای به نام جنگ روبرو هستند. نظر به حجم تهدیداتی که کشور ایران در عرصههای بینالمللی با آن روبرو است، لزوم توجه به دفاع بهینه که تلفیقی از پدافند عامل و غیرعامل میباشد، آشکار می‌شود. این مطالعه به‌منظور تدوین و ارائه راه‌کارهای بهینه پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات و با تأکید بر تهدیدات غیر طبیعی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روشهای مشاهده، مصاحبه، بررسی متون و مستندسازی جمعآوری شده است. برای بررسی و استخراج راه‌کارهای مؤثر بر پدافند غیر عامل در سایتهای ناجا، ابتدا تدقیق راه‌کارهای بررسی شده در مباحث نظری و تجارب داخلی و خارجی با توجه به موردپژوهی تحقیق که در واقع یک سایت فرضی ناجا میباشد بررسی شد. سپس، دخیل داشتن نظرات و دیدگاههای نخبگان و متخصصان امر در راستای تکمیل و تدقیق هرچه بیشتر معیارها و شاخص‌های استخراج شده مد نظر قرار گرفت. در نهایت به ارائه راه‌کارها در دو سطح راه‌کارهای بهینه جهت برنامهریزی و طراحی سایت ناجا بر اساس معیارهای پدافند غیر عامل پرداخته شد. سپس به شناسائی و معرفی معیارهای موضعی مرتبط با معیارهای طراحی سایت ناجا پرداخته شد. در آخر نسبت به طراحی سایت بهینه ناجا اقدام شده است. برای جاینمایی دقیق کاربری‌ها و عناصر موجود در سایت ناجا، از ماتریسهای مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری و وابستگی استخراج شده، استفاده شد. نهایتاً پلان و پرسپکتیوهایی از خروجی نهایی پروژه آورده شد.

کلیدواژه‌ها