بررسی تاثیر رهبری توانمند ساز از طریق عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان کارکنان نیروی انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف این تحقیق شناسایی تاثیر رهبری توانمند ساز از طریق عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان دولتی در نیروی انتظامی اراک بوده است. در محیط پرتنش کسب و کار امروزی، مدیران سازمان ها با چالش های متعددی مواجه هستند یکی ازبهترین شیوه ها برای تغییر ساختار مدیریت سنتی به مدیریت مشارکتی و رسیدن سازمان به اهداف اصلی،شیوه توانمند سازی کارکنان بوده است.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف ، پژوهش کاربردی در دسته تحقیق های علّی قرار دارد جامعه مورد پژوهش شامل 450 نفر و نمونه آماری207 نفر از کارکنان نیروی انتظامی در اراک بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 15 سوالی استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها:  در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزا مدل از معادلات ساختاری استفاده شده بود. از نرم افزار لیزرل برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده شده است .
نتایج:  با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج  حاکی از آن بوده است که رهبری توانمندساز از طریق عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.رهبری توانمند ساز بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد.رهبری توانمند ساز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها