بررسی رابطه بین مهارت فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و چابکی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و چابکی سازمان  بوده است. پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شاغل در دفاتر تهران می­باشد که در مجموع 35 نفر هستند. تعداد نمونه تحقیق با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود در سطح اطمینان 95% تعداد 31  نفرمحاسبه گردید. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه است که  در این پژوهش ازپرسشنامه دلگادو و همکاران (2011) ، نیک پور و سلاجقه (1389) ، قاسمی (1391) استفاده شده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیات پژوهش نشان داد از بین شانزده فرضیه پژوهش، رابطه بین نوآوری تدریجی و انعطاف­پذیری، نوآوری تدریجی و سرعت و نوآوری بنیادی و انعطاف­پذیری رابطه معناداری وجود ندارد، و این فرضیات رد شدند اما سایر فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها