بررسی رابطه ویژگی های خانوادگی سربازان آموزشی و هویت دینی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از زمینه­های قابل توجه در دوران جوانی، مذهب و باورهای دینی شخص است.دین یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده محتوای هویت است. هویت دینی در یک جامعه از یک سو شامل پایبندی افراد به جوهر دین و ارزش­های دینی و از سوی دیگر، بیانگر دلبستگی جمعی و عمومی افراد یک جامعه به شعائر، مناسک و نهادهای دینی است. عوامل و فاکتورهای متفاوتی بر هویت دینی جوانان تاثیر گذار است که می توان مواردی همچون عوامل خانوادگی، عوامل شخصیتی، شرایط جامعه و محیط پرورش، محیط فرهنگی و دینی، رسانه های جمعی و ... را نام برد. در این پژوهش هدف شناسایی تاثیر عوامل شخصیتی و خانوادگی بر هویت دینی فراگیران است لذا تاثیر متغیر های سطح سواد والدین، محل سکونت و وضعیت تاهل فراگیران آموزشی مرکز اموزش مرزبانی محمد رسول ا... ناجا مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کل فراِگیران آموزشی حاضر در مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول ا... طی دوره زمانی بهمن تا اسفند ماه سال 98 می باشد و نمونه گیری به روش طبقه ای انجام گرفته است. تعداد نمونه 220 نفر است. برای جمع آوری داده ها از بین افراد نمونه، از یک پرسش نامه 30 سوالی که ابعاد متفاوت هویت دینی فراگیران را می سنجد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنا داری میان سطح تحصیلات والدین و هویت دینی فراگیران وجود ندارد. از طرفی تفاوت معنا داری میان هویت دینی فراگیران ساکن در شهر و روستا وجود ندارد ولی هویت دینی در بین فراگیران آموزشی مجرد و فراگیران آموزشی متاهل دارای تفاوت معنی داری است.

کلیدواژه‌ها