رابطه بین علاقه مندی به کار و رضایت مندی شغلی (مورد مطالعه: شهرستان پاکدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مهاجرت در بروز رفتارهای مجرمانه در شهر پاکدشت صورت گرفت. روش پژوهش حاضر تحلیلی بوده و جامعه آماری را کلیه حاشیه‌نشینان شهر پاکدشت که جزء مهاجرین محسوب می‌شوند تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار منتشرشده تعداد این افراد نزدیک به 5000 نفر بود که حجم نمونه برحسب جدول مورگان، 385 نفر تعیین شد. در نهایت به‌منظور افزایش دقت پژوهش، این تعداد به 400 نفر افزایش پیدا کرد. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آنالیز رگرسیون در نرم‌افزار spss  نسخه 22 صورت گرفت. نتایج آزمون نشان‌دهنده این امر بود که مهاجرت در بروز رفتارهای مجرمانه مؤثر است. به‌گونه‌ای که مهاجرت باعث کاهش به دسترسی به فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود. درنتیجه مهاجران در یک فقر چندبعدی به سر می‌برند که همین امر زمینه گرایش آن‌ها به رفتارهای مجرمانه را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها