بررسی رضایت شغلی و آگاهی از میزان علاقه بکار کارکنان نیروی انتظامی شهرستان قرچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

می توان گفت از مهمترین ارکان پایداری و ثبات هر سازمانی رضایت شغلی کارکنان آن است. در حادترین شکل، پایین بودن رضایت شغلی، آمار زیادی غیبتها، پایین آمدن بازده کار و جابه‌جایی و انتقال کارکنان را می‌توان مشاهده نمود.همچنین نارضایتی شغلی می‌تواند قسمتی از شکایات، کارکرد ناچیز، کالاهای تولیدی نامرغوب، اختلاس و مسائل انضباطی و دیگر مشکلات را موجب گردد. هزینه‌های نارضایتی شغلی در بعضی موارد ارقام نجومی به بار می‌آورد.
جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نیروی انتظامی شهرستان قرچک تشکیل می دهند. تعداد افراد نمونه پژوهش حاضر 60 نفر می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات در زمینه میزان علاقه و رغبت کارمندان نسبت به مشاغل مختلف و رضایت شغلی آنان از تست رضایت شغلی و تست رغبت سنج اشتفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات و انتخاب آزمودنیها در یک روز دوشنبه و یک روز سه شنبه (دو روز متوالی) به کلانتری ها مراجعه شد و با پرسش آزمونگر در مورد اینکه کدام یک از آنها مشغول به کار در نیروی انتظامی می باشند(به شکل رسمی) انتخاب آزمودن اینها صورت گرفت بعد از انتخاب آزمودنیها پرسشنامه ای تهیه شد در مورد رغبت سنج شغلی و رضایت شغلی در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا مطابق احساسات درونی خود به آنها پاسخ دهند. سپس از پاسخ دادن به سوالات توسط آزمودنیها، پرسشنامه ای به وسیله  آزمونگر جمع آوری شد و آزمونگر طبق راهنمای نمره گذاری تست ها آنها را نمره گذاری نمود.
سن بالا، سطح درآمد، سطح شغل، تخصص گرایی، سرپرستی، مشارکت در تصمیم گیری، وضوح شغل و نقش، بازخورد، چالش انگیزی شغل و غنی سازی شغل و در بعضی از عوامل با رضایت شغلی ارتباط مستقیم دارند. سطح تحصیلات، اندازه سازمان در رضایت شغلی نقشی معکوس دارند. بین تجربه و میزان رضایت شغلی، بین نوع مشاغل و رضایت شغلی و بین خودسنجی افراد و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. به نظر می‌رسد که افزایش جرم در این شهرستان می‌تواند یکی از پیامدهای مرتبط با عدم رضایت شغلی کارکنان این منطقه تلقی شود. به اعتقاد صاحب‌نظران رضایت از عوامل مهم سازگاری بوده و در بهبود کارآیی و عملکرد مؤثر است.

کلیدواژه‌ها