جرایم ایتنرنتی و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نگاه ما به جرایم به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه ما بر این باوریم که بی قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و بایدها و نبایدها مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد.
زمان انجام تحقیق سال 1392 و مکان اجرای آن شرق تهران می‌باشد. جامعه آماری[1] دراین پژوهش دربرگیرنده نخبگان و فرهیختگانی است که در شرق تهران زندگی می کنند و با فضای مجازی و جرایم سایبری، آشنایی کامل دارند. حجم نمونه، در این تحقیق 200 نفر درنظر گرفته شده است. در این پژوهش بدلیل ساختار جامعه آماری، از دو نوع نمونه گیری الستفاده شده است. برخی از افراد نمونه دارای مکان مشخصی برای استقرار می باشند که بعد از تهیه فهرستی از این افراد، به روش تصادفی ساده از بین آنها 150 نفر انتخاب شد. سایر افراد نیز بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند که شامل فرماندهان انتظامی و کارشناسان خبره ای است که در حوزه جرایم سایبری، صاحب نظر می باشند. مجموع این دو گروه 200 نفر می باشند.
بین میزان وقوع جرایم اینترنتی و امنیت اجتماعی، بین میزان وقوع جرایم اینترنتی و احساس امنیت اجتماعی، بین عملکرد پلیس سایبری و میزان وقوع جرایم سایبری، بین احساس امنیت اجتماعی و میزان ناامنی سایبری، بین ناامنی سایبری و میزان حساس افراد به استفاده از کامپیوتر شخصی در زمان اتصال به اینترنت و بین ناامنی سایبری و میزان استفاده کاربران از اینترنت رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها