بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس درحوزه استحفاظی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جلب اعتماد برای سازمانهایی که ارتباط مستقیم با مردم هستند و به همکاری و مشارکت آنها نیاز دارند ، بسیار ضروری است . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به واسطه حضور خود در همه  عرصه های اجتماعی و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف در دو حوزه حفظ نظم و امنیت و خدمات انتظامی نیاز به مشارکت و جلب اعتماد مردم دارد .اعتماد یکی از مولفه های اصلی سرمایه  اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با احترام ، اطمینان ، جامعه پذیری و انسجام اجتماعی دارد. وجود اعتماد، سیاست گذاری عمومی و برقراری و تدوام هماهنگی اجتماعی را تسهیل می کند .تحقق این  امر مستلزم همکاری بین مردم و پلیس است. اعتماد مردم به پلیس موجب کمک به آنها وهم افزایی توانایی پلیس در ارائه خدمات به مردم می شود . از این رو یکی از دغدغه های سازمانهای پلیسی در جلب همکاری مردم در کنترل های اجتماعی است و لازمه آن ایجاد اعتماد طرفینی است . از اینرو شناخت عوامل اعتماد زا و بی اعتمادی ضروری به نظر می رسد در این تحقیق که در حوزه استحفاظی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران و براساس مدل تعریف شده بومی، عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس مورد بررسی قرارگرفته است . روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی  و روش گرد آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده است . جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال  در شهرستانهای شرق استان تهران و نمونه آماری 396 نفر بودند که براساس نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند. نتایج تجزیه تحلیل تحقیق نشان داد که بین عوامل نگرشی ،ادراک حضور پلیس ، کارآمدی ،اعتبار پلیس، میزان اعتماد به نظام سیاسی ،رضایت مندی از نظام سیاسی ، رضایت و خشنودی از زندگی شخصی، ادراک از تعارض در نظام سیاسی و رفتارهای ضد اجتماعی ادراک شده و اعتماد عمومی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .براساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی نیز برای پلیس در منطقه ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها