فساد چیست؟ و رابطه آن با نابرابری چگونه است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فساد یعنی از قوانین عدالت سرپیچی کردن و مزایایی را در اختیار عده‌ای از مردم قرار می‌دهد که افراد دیگر قادر به بهره مندی از آنها نیستند. فساد سبب انتقال منابع از توده مردم به عده‌ای دست چین شده – یعنی از قشر فقیر به قشر ثروتمند – می‌شود. شیوه عملکرد آن باعث افزایش نرخ مالیات‌ها برای شهروندان شده و پول کمتری برای هزینه‌های عمومی (جامعه) باقی می‌گذارد. دولت‌های فاسد از پول کمتری برای تکمیل پروژه‌های خودشان بهره مند بوده و میزان حقوق کارکنان جامعه را پایین می‌آورند که این کار به نوبه خود باعث می‌شود تا کارکنانی که در سطوح پایین‌تری قرار دارند به فشار آوردن به دیگر مردم جامعه و بدست آوردن پول بیشتر از آنها (به شیوه‌های غیر قانونی مانند رشوه و ...) رو آورند. در نهایت کارکنان دولتی در جوامع فاسد وقت بیشتری را صرف پر کردن جیب خودشان به جای خدمت به جامعه می‌کنند. فساد در نهایت منجر به سقوط هرچه بیشتر اقتصاد و دولت منجر می‌شود.
ریشه‌های فساد در تقسیم نابرابر منابع در یک جامعه است. نابرابری اقتصادی سبب ایجاد زمینی حاصلخیز برای فساد می‌شود که در نهایت به نابرابری‌هایی بیشتردر جامعه منتهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها