بررسی استانداردهای مراکز تعمیرات سلاح و تعیین الگوی بومی شده مراکز تعمیرات سلاح در ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 توزیع امکانات و تجهیزات نامناسب و همچنین فرایندهای اضافی در مراکز تعمیرات سلاح ناجا بدلیل استاندارد نبودن آن در مراکز تعمیراتی منجر به صرف هزینه‌های اضافی، اتلاف زمان و در نتیجه عدم آماده بکاری درصد زیادی از سلاحهای موجود و انباشته شدن سلاحهای معیوب در انتظار تعمیرگردیده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی استانداردهای مراکز تعمیرات سلاح و تعیین الگوی بومی شده مراکز تعمیرات سلاح در ناجا می‌باشد. این تحقیق به لحاظ نوع و هدف کاربردی است و از نظر نوع روش توصیفی - پیمایشی می‌باشد. در انجام این تحقیق جامعه مورد نظر کلیه مدیران و کارشناسان تعمیرگاههای سلاح ناجا و از روش تصادفی خوشه‌ای برای انتخاب جامعه نمونه استفاده شده است. در این تحقیق به بررسی زوایای مختلف موضوع پژوهش، شناسائی و بررسی مولفه‌های فضا، نیروی انسانی، تجهیزات، فرایند، ایمنی و نظام آراستگی پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و شاخص‌های مرکزی مانند میانگین، مد، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد فراوانی استفاده و در خصوص جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که مولفه‌های تجهیزات، فرایند، ایمنی، نیروی انسانی، نظام آراستگی و فضا به ترتیب تأثیر خیلی زیادی بر استانداردسازی مراکز تعمیرات سلاح ناجا دارند.

کلیدواژه‌ها