راهکارهای علمی و پیشگیرانه از ارتکاب جرائم مالی کارکنان ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده، مسئله جرم و گرایش افراد به جرایم است. این تحقیق به شناسایی راهکارهای علمی و پیشگیرانه از ارتکاب جرائم مالی کارکنان ف.ا ویژه شرق استان تهران از سال 1392 تا 1396 پرداخته است. با توجه به گستردگی مأموریت های محوّله ناجا، کلیّه کارکنان به خصوص کارکنان پلیسهای تخصصی و کوپ ها درمعرض آسیب ها وتهدیدات فراوان از جمله جرائم مالی قرار دارند. در این پژوهش راهکارهای علمی و پیشگیرانه از ارتکاب جرایم مالی کارکنان طرح و سپس برای تدوین فرضیه های تحقیق از روشهای مختلف استفاده شده است.
روش تحقیق و جامعه آماری: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. محیط پژوهش 550 نفر از کارکنان با سابقه 6 سال به بالاتر در سال 1397 می باشند، که براساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد 226 نفر انتخاب گردیده اند. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه (محقق ساخته) از نوع بسته با 38 سؤال بوده و مقیاس اندازه‌گیری سؤالات، از نوع لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS استفاده شده و برای آزمون سئوالات از رگرسیون، ضریب همبستگی و آزمون T استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ آن عدد 78/. می باشد.

کلیدواژه‌ها