تحولات آیین دادرسی کیفری در حقوق بازداشت متهمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می‌نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه‌ای حقوق متهم پایمال نگردد. در راستای همین ضرورت‌ها قانون‌گذار در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون در این زمینه دارای تحولات و نوآوری‌های مثبتی می‌باشد. نتایج این تحقیق حاکی از این است که قانون نسبت به قوانین نسخ شده قبلی دارای پیشرفت درزمینه  حقوق متهم به‌ویژه در بحث مربوط به بازداشت متهمین بوده و موارد جدیدی در این زمینه ازجمله جبران خسارت به حقوق متهم اضافه نموده است.

کلیدواژه‌ها