عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عدالت ترمیمی الگویی نو در نظام عدالت کیفری است. عدالت ترمیمی از دهه هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرارگرفته است. این الگو به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده مورد توجه قرار گرفت. از نظر اندیشمندان علل گرایش به عدالت ترمیمی ناتوانی عدالت سیتم کیفری سنتی یا کلاسیک می‌باشد. مشکلات ومسائلی که از اجرای عدالت کیفری سنتی (عدالت کیفری مبتنی بر سزا دهی و بازپروری می‌باشد که در آن سزا دهنده ناظر بر جرم بوده و عدالت باز پرورانه بر بزهکار توجه دارد) و عدم توجه کافی به حقوق وجایگاه بزه دیدگان و بطورکلی مصادره عدالت از طرف دولت وایرادها و انتفادهای وارد بر آن زمینه‌ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه‌ها و روش‌های اجرای آن دربسیاری ازکشورهای جهان گردید. تلاش‌های ملی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی به سرعت در نهادهای منطقه‌ای و بعد از آن در قلمروی بین المللی توسط سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها