پلیس افتخاری و نظم و امنیت عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی پلیس افتخاری و نظم و امنیت عمومی می باشد و اهمیت آن به دلیل جایگاه نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت اجتماعی است و افرادی که به نوعی با پلیس همراهی می کنند تا در جلوگیری از ناهنجاری و بی نظمی کمک کنند در پیشبرد برنامه های پلیس سهیم هستند .روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد همچنین نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر این است که امنیت عمومی یک تولید اجتماعی است که بخش عمده ای از آن از طریق احساس مسئولیت و مشارکت جامعه قابل حصول است. بهره گیری از توان مردم و استفاده از ظرفیت های آنان در توسعه امنیت داخلی همواره مورد تأکید بوده است. در این راستا نیروی انتظامی با ایجاد پلیس افتخاری اقدام به اجرایی نمودن مشارکت مردمی در حوزه امنیت نموده است. در تبیین این موضوع طرح پرسش هایی به نظر رسید. پرسش های یاد شده چارچوب کلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. نتایج حاصل از پژوهش، اجرای طرح پلیس افتخاری درنیروی انتظامی با رضایت مندی همراه بوده و این مسئله را در پیشبرد اهداف سازمان و مأموریت های  نیروی انتظامی تأثیرگذار تلقی شده و استمرار آن موجب ارتقاء سطح نظم و امنیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


منابع مورد استفاده:
1- بتول شهبازی ,علیرضا گزمه ,معصومه آمره 1395، بررسی تأثیر تشکیل پلیس افتخاری در برقراری نظم و امنیت در شهر های ایران ، ص 22
1. افتخاری، علی اصغر،1389 مجموعه مقالات همایش رسانه ای ثبات سیاسی، پژوهشکده راهبردی مطالعات سیاسی
2. بوزان، باری، 1390مردم، دولت ها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی،
3. دهشیری، سید ضیاءالدین، 1391بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس »، فصلنامه مطالعات راهبردی
4- قالیباف، محمدباقر، 1386حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران
5- کاشانی، مجید، 1391نقش نهادهای آهوزشی در برقراری، نظارت و حفظ امنیت ملی  مجموعه مقالات همایش امنیت،
6- گلیزال، ژان، « امنیت، پلیس و جرم 1390ترجمه علی اوسط جاویدزاده، مجله امنیت
7-. لرنی، منوچهر،1389 آسیب شناسی امنیت، تهران: پیام پویا
8-. ماندل، رابرت ، 1388چهره متغیر امنیت ملی »، پژوهشکده مطالعات راهبردی،
9- میرزمانی، محمود،  امنیت و سلامت 1391، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی ،معاونت اجتماعی ناجا.
منابع لاتین
1http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=807
2. Wyn Jones, Richard, Security, Strategy, and Critical Theory London: Lynne
Rienner, 1999.