بررسی الگوهای زندگی اجتماعی فرهنگی افاغنه و رابطه آن با امنیت اجتماعی درشرق تهران

نویسندگان

چکیده

حضور اتباع خارجه در هر کشوری بلحاظ داشتن فرهنگ متفاوت، عدم قبول ارزشهای کشور پذیرنده و نگاه سیاسی متفاوت در کنار فرصت های احتمالی یک تهدید امنیتی محسوب می شود بویژه اینکه آن اتباع در یک منطقه خاص جغرافیایی مانند شرق تهران متراکم و متمرکز گردند و فاقد کارت اقامت مجاز و هر گونه مشخصات هویتی وسوابق باشند. که این امر حساسیت واهمیت واپایش اتباع و پرداختن به تهدیدات وآسیب پذیری های آنان را دو چندان می کند. از آنجایی که شرق استان تهران برابر آمار موجود با جمعیتی بالغ بر 500 هزار تبعه افغانی بیشترین اتباع بیگانه را در کشور دارا می باشد.و برابر آمارهای ارایه شده در تحقیق بسیاری از این اتباع بصورت غیر مجاز اقامت دارند وجرائم امنیتی وغیر امنیتی زیادی را مرتکب می شوند. لذا در این تحقیق ابتدا کلیاتی در خصوص آسیب ها و تهدیدها ی ناشی از حضور اتباع در شر ق تهران وسپس جرایم ارتکابی آن به تفکیک شهرستان وسپس عمده فعالیت فرهنگی وآموزشی اتباع مذکور بهمراه تجزیه وتحلیل وپیشنهادهای کاربردی به جهت برون رفت از وضعیت موجود ذکر و اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها