بررسی آسیبهای محتمل شبکه معابر منتهی به شهر تهران در برابر خطر لرزه ای و راهکارهای مدیریت ترافیک در آن

نویسندگان

چکیده

در صورت وقوع زلزله در تهران، نقش و کارکرد شریان های ارتباطی و دسترسی به این شهر در حوزه امداد رسانی و خدمات رسانی از سوی استانهای معین بسیار تأثیرگذار است. چنانچه این شبکه ناکارآمد، باشد خسارت های ناشی از زلزله صد چندان می شود و امکان امدادرسانی به آسیب دیدگان از میان خواهد رفت.هرچقدر آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله بیشتر باشد، نقش عملکرد شبکه راههای دسترسی با توجه به تاثیر تقاضای ترافیک بر آن بیشتر خواهد بود.
با توجه به واقع شدن شهر تهران بین دو گسل عمده: گسل شمالی تهران و گسل شهر ری،خطر زلزله در تهران بسیار جدی است. به علاوه گسلهای فرعی تری نیز از درون شهر عبور می کنند. توجه به گستردگی این گسلها در سطح شهر تهران و قطع شبکه بزرگراهی توسط این گسلها، در بسیاری از نقاط،خرابی زیادی در سطح راه می تواند در اثر این حادثه بوجود آید.
در این مقاله ضمن بیان ویژگیهای شبکه معابر منتهی به شهر تهران و مشخص نمودن دروازه ورود شهر، پهنه خطر زلزله شهر تهران با توجه به گسلهای مطرح مشخص شده است. در نهایت راهکارهای دسته بندی شده مبتنی بر بهبود مدیریت عرضه و تقاضا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها