نقش و کارکرد نیروهای مسلح در تحقق امنیت ملی (مطالعه موردی: نیروی انتظامی ج. ا. ایران)

نویسندگان

چکیده

امروزه سازمان پلیس در تمامی کشورهای جهان نقش مهمی را در فرایند تأمین امنیت ومبارزه با تهدیدهای آن ایفا می کند. پلیس مظهر و نماد عدالت و مبارزه با ظلم، قانون گریزی و تجاوز به حقوق دیگران است. نیروی انتظامی ج. ا. ایران نیز به مثابه یکی ازنهادهای مهم و بنیادین اجتماعی و امنیتی دارای وظایف و مأموریت های خطیری در فرایند تأمین امنیت پایدار و مراقبت از آن است. به دنبال تحولات مثبت سالهای اخیر در نظام برنامه ریزی کلان کشور برنامه های توسعه با جهت گیری دستیابی به ویژگی های افق مقصد تنظیم و تدوین شود.
برهمین اساس از دیدگاه الگوی توسعه پایدار، پیوستگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی و در سطوح منطق های وبین المللی است. در این میان امنیت، یکی از این مؤلفه ها محسوب می گردد که خود بستری برای شکل گیری مؤلفه های دیگر انگاشته میشود.
متولی امنیت اجتماعی در جامعه بر عهده نیروی انتظامی است که این مقوله در ابعاد مختلفی نقش مهمی در امنیت ملی دارد. منظور از امنیت اجتماعی موردنظر ناجا، آن بخش از اقدامات ایجابی دولت است که در راستای ارتقا و تأمین امنیت اجتماعی صورت میگیرد که در حوزة مأموریتهای ناجا قرار دارد. محقق تلاش نموده تا این نقش را کاملاً برجسته سازد و سهم آن را در تأمین امنیت اجتماعی کشور مشخص کند. در این تحقیق به وظایف مهم ناجا در حفظ امنیت اجتماعی مانند پیشگیری از وقوع ناهنجاریها و جرایم اجتماعی، نظارت بر حفظ انضباط اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، تعامل اجتماعی با نهادها، سازمانها و بخش خصوصی و ارائه خدمات اجتماعی می باشند پرداخته شده است. و از سوی دیگر نقش ناجا در مرزبانی ،مدیریت بحرانها و اغتشاشات با توجه به نقش محوری ناجا در این خصوص و همچنین یکی از اعضای شورای تامین مبرهن است. بر اساس نتایج بررسی، تهدیدهای امنیت اجتماعی در ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری شامل ایجاد فتنه و آشوب، تهدید و ارعاب، تبلیغات سوء دشمنان، ایجاد شبه درعقاید جوانان، ایجاد تفرقة مذهبی، دخالت دشمنان در امور داخلی کشور، فساد اخلاقی ومالی، تفرقة قومی، قانون شکنی، ناامنی محیط اجتماعی، شیوع مواد مخدر و اعتیاد درجامعه و عدم اشتغال جوانان است.

کلیدواژه‌ها