بررسی تحلیل محتوای آیات قرآن‌کریم از منظر آموزه‌های تربیتی و اخلاقی

نویسندگان

چکیده

هدف کلی این پژوهش تحلیل محتوای داستان‌های تاریخی قرآنکریم از نظر آموزهای تربیتی و اخلاقی بود. روش تحقیق کیفی، از نوع تحلیل محتوا بوده و دادههای مورد نیاز با روش اسنادی جمعآوری شد. این اسناد، قرآن کریم و تفاسیر معتبر بود. هدف قرآن کریم از بیان داستان بهرهگیری از عناصر روایی - اجزای داستان که در راستای تأمین هدف گوینده در قالب خاصی ریخته شده - مانند مقدمه، گره‌افکنی، بحران‌زایی، کشمکش و ... است تا به هدف خود که هدایت‌گری و عبرتدهی است برسد. با تحلیل محتوای داستانهای قرآنکریم و بررسی دیدگاههای تفسیری، آموزههای تربیتی و اخلاقی آنها در راستای روابط دوگانه انسان با خدا و انسان با خود، اتخاذ شد. این آموزهها عبارتند از: 1- رابطه انسان با خدا: در قرآن شناخت ذات احدیت به صفات رحمانی و سپس به ربوبیت میسر است. 2- رابطه انسان با خود: این رابطه شامل مفاهیم مربوط به فضایل و رذایل اخلاقی با تأکید بر مقوله عبادت است. 3- رابطه انسان با خلق: در ارتباط فرد با خلق بر محبت تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها