بررسی نگرش گروه‌های جمعیتی شهر پردیس درباره اعتیاد به مواد مخدر و علل گسترش آن

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت بررسی نگرش گروههای جمعیتی شهر پردیس درباره اعتیاد به مواد مخدر و علل گسترش آن تهیه شده است. روش پژوهش مذکور از نظر به‌صورت توصیفی- پیمایشی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا به صورت اسنادی- میدانی است و ابزار محقق ساخته آن دارای پایایی 91/0 مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را شهروندان پردیس تشکیل می‌دادند که بالغ بر 390 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از جمع‌آوری و تحلیل دادهها با استفاده از آمار پیرسون نتایج حاکی از این بود که عوامل سختگیریهای خانواده، اختلافات خانوادگی، معاشرین نامطلوب، مهاجرت و بیتوجهی خانواده از عواملی بودند که به باور شهروندان پردیسی در گرایش افراد به اعتیاد مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها