بررسی تکنیک‌ها و ابزارهای جنگ رسانه‌ای و مخاطرات شبکه‌های ماهواره‌ای معاند بر انتخابات سال 88 و انتخابات آتی ایران

نویسندگان

چکیده

دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از راههای مختلف به دنبال بسترسازی برای ایجاد آسیب، تهدید و در نهایت ایجاد وضعیت بحرانی در ایران هستند و از قدرت رسانهای به‌ویژه قدرت شبکهها و برنامههای ماهوارهای به‌عنوان یک ابزار قوی در جهت ایجاد بحران داخلی در ایران نهایت استفاده را میکنند. نمونه بارز این ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی را در حوادث بعد از انتخابات سال 88 شاهد بودیم که دشمنان از قدرت رسانههای فراملی در هدایت و تحریک طرفداران و سران فتنه در جهت ایجاد وضعیت بحرانی و ناکارآمد جلوه دادن نظام، نهایت استفاده را کردند.
هدف از نگارش این مقاله تبیین تکنیکها و ابزارهای جنگ رسانهای و مخاطرات شبکههای ماهوارهای معاند بر انتخابات سال 88 و انتخابات آتی در ایران است که از روش مطالعه اسنادی بهره گرفته و بر مبنای این روش و مطالعه اسناد و بانکهای اطلاعاتی رسانهای داخلی و خارجی، موضوع مورد تحقیق، توصیف، تشریح و تحلیل شده است. پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی هدفمند و سازنده در راستای شناخت هرچه بیشتر تکنیکها و ابزارهای جنگ رسانهای و مخاطرات شبکه‌های ماهوارهای معاند بر انتخابات ایران و اتخاذ تصمیمات سازنده و اثربخش در مقابله با این ابزارها و مخاطرات رسانهای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها