ساختارهای غیر انتظامی مرتبط یا تأثیرگذار در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم سرقت (مطالعه موردی شهرستان ورامین)

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

امروزه اهمیت پیشگیری از جرائم به دلایل گوناگونی نسبت به گذشته بالاتر رفته و همگان اذعان دارند که نقش پیشگیری بسیار مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از کیفر و مجازات می‌باشد. موفقیت سازمان ناجا در این مبحث نیازمند توجه و بررسی چگونگی ایفای نقش ساختارهای غیر انتظامی در بهره‌گیری مناسب از تمام توان و ظرفیت بالای این ساختارها و ارتقاء هم‌افزایی، انسجام و یکپارچگی آن‌ها می‌باشد که در افزایش اقدامات پیشگیرانه تأثیر بسزایی دارند، اما شهرستان ورامین که دارای ناهمگونی جمعیت و جرائم روبه رشد بوده و از یک محیط چالشی و پویا برخوردار است، نیازمند ساختارهایی با ویژگی‌های متناسب با شرایط خود می‌باشد تا بتواند در انجام پیشگیری از وقوع جرائم در سطح جامعه موفق‌تر عمل نماید. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین می‌باشند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، در مجموع حجم نمونه 120 نفر مورد سؤال و تعیین می‌گردد. با توجه به سؤال اصلی تحقیق مبنی بر تعیین نقش ساختارهای غیر انتظامی مورد نظر که مرتبط یا تأثیرگذار در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) می‌باشند، نتایج حاصل از آزمون فریدمن حاکی از آن است که فرمانداری ورامین رتبه اول را در مدیریت پیشگیری از سرقت داشته، قوه قضائیه رتبه بعدی و آموزش و پرورش نقش آخر را داشته و این رابطه به لحاظ آماری نیز تائید گردیده است، زیرا سطح معنی‌داری به‌دست‌آمده کمتر از 05/0 می‌باشد. پیشنهاد می‌شود دستورالعمل‌هایی جداگانه برای چگونگی ایفای نقش هر یک از سازمان‌های غیر انتظامی مرتبط در این تحقیق، در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم تنظیم گردد، موانع تحقق اهداف مهم نقش این ساختارها در جامعه احصاء و در اختیار مقامات و مسئولین قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در این زمینه اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها