شناسایی نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی کارکنان ناجا (مطالعه موردی شرق استان تهران)

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

سازمان‌ها اصولاً به منظور رسیدن به هدف‌هایی ایجاد گردیده‌اند، تحقق اهداف سازمانی در گرو توانمند ساختن کارکنان با شناخت نیازهای آنان در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی است. بدین منظور، در این پژوهش اقدام به شناسایی نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی کارکنان ناجا در شرق استان تهران گردید. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی کارکنان ناجا در شرق استان تهران بود که بین آن‌ها 380 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی متناسب مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه نیاز سنجی محقق ساخته استفاده شد.

کلیدواژه‌ها