ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی (مورد پژوهی کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران)

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی بود. این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران در سال 1394 بودند که از میان آنان 220 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. همه آن‌ها پرسشنامه‌های سرمایه اجتماعی (پاژاک، 2006)، حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و همکاران، 1998)، رفتار شهروندی سازمانی (اسمیت و همکاران، 1983) و فرسودگی شغلی (ماسلاچ و همکاران، 1993) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری با مدل گام به گام با کمک نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار وجود داشت. همچنین متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک شده به‌طور معناداری 5/30 درصد از واریانس فرسودگی شغلی را پیش‌بینی کردند که سهم رفتار شهروندی سازمانی بیش از سایر متغیرها بود (01/0≥p). بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه ریزان، مشاوران و درمانگران به نشانه‌های متغیرهای سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی توجه کرده و بر اساس آن‌ها برنامه‌های مناسبی برای کاهش فرسودگی شغلی طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها