عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارتقای امنیت اجتماعی

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی میزان مشارکت مردمی در تقویت امنیت اجتماعی از طریق تحلیل رابطه بین وضعیت شغلی شهروندان و میزان برخورداری افراد از وسایل اطلاعاتی و ارتباطی، اعتقادها و میزان دینداری شهروندان در میان شهر ورامین پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان شهر ورامین تشکیل میدهند که به روش نمونه گیری خوشه‌ای تعداد 200 نفر تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. برای گردآوری دادهها از پرسش‌نامه استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان میدهد وضعیت شغلی شهروندان، میزان بهره برداری از فناوری اطلاعاتی- ارتباطی، سطح اعتقادها و میزان دینداری شهروندان در میزان مشارکت افراد در تقویت امنیت اجتماعی تأثیر و رابطه معناداری دارد در حالی که بین عوامل فردی(سن و تحصیلات) و میزان مشارکت افراد در تقویت امنیت اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها