بررسی وضع موجود فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک از نظر دارا بودن ویژگی‌های مدیریت دانش

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مشخص کردن اختلاف وضع موجود و مطلوب فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک از نظر دارا بودن ویژگی‌های مدیریت دانش است. روش پژوهش توصیفی، و از نوع زمینهیابی می‌باشد. ابزار این پژوهش، پرسشنامۀ مدیریت دانش دربرگیرندۀ 25 سؤال بوده است. روایی این پرسش‌نامه به تأیید متخصصان رشتۀ مدیریت رسیده بود و برای تعیین میزان پایایی آن در این پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و نمرۀ 92/0 به دست آمد. کلیۀ کلانتری‌ها و واحدهای انتظامی شهرستان قرچک جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده، که از بین آن‌ها 112 نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که نتایج آن نشان داد، اختلاف معناداری بین وضع موجود و مطلوب فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک از نظر دارا بودن ویژگی‌های مدیریت دانش وجود دارد و نمونه مورد مطالعه هنوز با وضع مطلوب فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها