امنیت پایدار در سایه سازمان دانش بنیان

نویسندگان

1 برو ن سازمانی

2 درون سازمانی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین شعار امنیت در سایه سازمان دانش بنیان است. این مطالعه از نظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله تحقیق توصیفی- تحلیلی است که محقق با استفاده از منابع و اسناد و مدارک موجود به تشریح و تبیین سازمان‌های دانش بنیان و تأثیر آن در امنیت پایدار پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که برای گسترش مدیریت دانش و دست‌یابی به یک سازمان دانش بنیان در ناجا، مجموعه‌هایی از عوامل باید مورد توجه قرار گیرد. دسته بندی این عوامل می‌تواند سازمان را به طور منظم و نظام‌مند به سوی استفاده از این ابزار، برای بهره وری بیشتر در نیروی انتظامی یاری رساند. این عوامل عبارتند از: مدیریت منابع انسانی و ساختارهای منعطف، معماری مدیریت دانش و آمادگی ناجا برای پذیرش آن، ذخیره دانش، ارزیابی عملکرد و انتصاب مدیر ارشد دانش.

کلیدواژه‌ها