بررسی آسیب‌های اجتماعی پوشش‌ نامناسب افراد در اماکن عمومی (مطالعه موردی شهرستان ورامین)

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برو ن سازمانی

چکیده

یکی از هنجارهای کهن و سنت‌های ملی و دینی دیرپای جامعه ایران اسلامی، سنت حجاب و پوشش کامل زنان هنگام حضور در اجتماع است. همچنین مسئله بی‌حجابی و بدحجابی یکی از آسیب‌های اجتماعی کم و بیش رایج در جامعه ما است. پدیده‌ای که ظهور هر چند ضعیف آن نیز با توجه به پیشینه فرهنگی، الگوی آموزشی و تربیتی غالب، حساسیت‌های وجدان جمعی، مراقبت و واپایش اندیشه‌های عمومی، سیاست‌های فرهنگی نظام و... بسیار غیر منتظره می‌نماید. بی‌شک، این پدیده نیز همچون سایر پدیده‌های فرهنگی ـ اجتماعی از علل و عوامل آشکار و پنهان متعددی ناشی شده است. نوشتار حاضر، از منظری عام و با رویکردی بیش‌تر جامعه شناختی، با استفاده از روش کمی و ابزار پرسش‌نامه، به شناسایی و تحلیل آسیب‌های اجتماعی ناشی از پوشش نامناسب در بین افراد جامعه، به‌ویژه زنان پرداخته است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان 18 سال به بالای شهرستان ورامین می‌باشند که تعداد 100 نفر از آنها به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از جمعآوری پرسش‌نامه با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند. در پایان مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راه‌کارهای بایسته که اجرای دقیق آن‌ها در کنار سایر تمهیدات بالقوه می‌تواند از رشد روزافزون این معضل جلوگیری کند و همگان را در خصوص مبارزه ریشه‌ای با آن حساس سازد و پژوهش‌گران را در دست یابی به حقیقت و زوایای بحث یاری رساند، بیان شده است.

کلیدواژه‌ها