مدیریت راهبردی ارتقاء احساس امنیت اجتماعی شهروندان شرق تهران

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

احساس امنیت اجتماعی از مؤلفه‌های مهم انسجام اجتماعی و پیشرفت هر جامعه است. با توجه به نقش برجسته احساس امنیت اجتماعی در برنامهریزیهای کشوری و مدنظر قرر دادن این مهم که دست‌یابی و پایدار سازی این احساس در شهروندان هر جامعه معلول زمینه‌ها و عوامل متفاوتی است، شایسته است که ابعاد و زوایای ناهنجاری‌های اجتماعی شناسایی و سیاستها و راه‌کارهای واپایش و مهار آنها، تدوین گردد. از این روی، با توجه به اهمیت مطالعه مبحث امنیت اجتماعی و احساس آن در بستر اجتماعی جامعه مورد مطالعه و نقش بسزای رویکردهای تحلیلی مختص هر جامعه در تحلیل و طراحی راهبردهای توسعه امنیت پایدار آن جامعه، در پژوهش حاضر تلاش شده تا با بررسی اسنادی و پیمایشی مؤلفه‌های احساس امنیت اجتماعی، راه‌کارهایی برای ارتقاء احساس امنیت در شهروندان شرق تهران ارائه گردد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر در شش ماه اول سال 1393 انجام شده و با توجه به گستردگی جامعه آماری مورد مطالعه، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 700 نفر تعیین شده. یافتهها حاکی از آن است که متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی دارای قویترین میزان هم‌بستگی با متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعی در شهروندان میباشد. با این رویکرد و با نگاهی کلان، پژوهش‌گران مدل تجربی مدیریت راهبردی ارتقاء امنیت اجتماعی را طراحی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها